Showing all 11 results

 • Pressed Bai Mu Dan

  Bai Mu Dan cake

  Bai Mudan Cake 2008

  55 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 357 g

  Add to cart
 • Premium Bai Mudan from Fuding

  Bai Mudan

  Fuding Style Bai Mudan

  CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • White tea from the Kawane valley

  Benifuuki white tea

  Kawane Benifuuki White Tea

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • White tea from the Kawane valley

  Japanese white tea

  Kawane Yumewakaba White Tea

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • First picked Darjeeling white tea from the Rohini tea estate

  Rohini Emperor Choice White

  Rohini Emperor Choice White

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • White tea from Darjeeling

  Rohini Jethikupi White

  13 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • This is the first picked white tea of 2019 from the Rohini tea estate

  Darjeeling First Flush

  Spring Delight

  CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • White peony tea from Zhenghe

  Bai Mudan

  Zhenghe Style Bai Mudan

  CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Mingqian Baihao Yinzhen

  First Pick Baihao Yinzhen

  Zhenghe Style Baihao Yinzhen

  20 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Add to cart
 • Sold Out

  White tea from Fuding

  Baihao Yinzhen

  Fuding Style Baihao Yinzhen

  15 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Out Of Stock
 • Sold Out

  Darjeeling FTGFOP1 white tea

  Rohini Emperor Choice White

  Spring Blossom

  11 CHF

  plus Shipping Costs

  Product contains: 50 g

  Out Of Stock